Momenteel werken 20 lidkerken samen in de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). Vijf maal per jaar komen de afgevaardigden van deze lidkerken samen in een plenaire vergadering. Zij stellen de kaders voor het beleid van de USRK vast. Vervolgens krijgt de uitvoering van het beleid vorm via het moderamen (een dagelijks bestuur) en in werkgroepen.
In 2008 is het reglement van de USRK hierzien en opnieuw vastgesteld. In dit reglement staan ondermeer de uitgangspunten vermeld en de voorwaarden waaronder ook andere kerken of organisaties kunnen toetreden als lid.

Al bijna 25 jaar geeft de USRK het blad Utrechtse Stemmen uit. Het verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld om beroepskrachten en vrijwilligers in de Utrechtse kerken te informeren over het werk van de USRK en over de oecumenische beweging. Van de lezers van Utrechtse Stemmen wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd van 15 euro. Als ook u het blad Utrechtse Stemmen wilt ontvangen, meld u dan aan via info@usrk.nl

Hieronder kunt u een aantal edities van Utrechtse Stemmen inzien: