De afgevaardigden van lidkerken en organisaties komen vijf maal per jaar bijeen. Zij stellen de financiële kaders en beleidskaders vast. Daarbinnen geven het moderamen (een soort dagelijks bestuur), werkgroepen en beraadsgroepen vorm en inhoud aan dit beleid.

Het moderamen van de USRK bestaat uit:

  • Henk Korff (voorzitter)
  • Joke Kuijf (penningmeester)
  • Pastoor Koos Smits
  • Mw H. Amelink
  • Gerrit Krul

De USRK en het moderamen worden ondersteund door de ambtelijk secretaris.